ಗೀರ್ವಾಣಿ ವಾಣಿ

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಬಂದರಂತೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆ ಕೈಮುಗಿದು “ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ (ಅಂದರೆ ಡೈವೋರ್ಸ್) ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೊ ಹೇಳಿದರು ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು.... Read more »

Happy Ramadan

Ramadan is the nineth month of the Islamic calendar and is observed by Muslims worldwide as a month of fasting to celebrate the first revelation of Holy Quran to... Read more »

Inspiring Life

His Holiness Sri Sri Bharathi Tirtha Swamiji, the present Jagadguru of the Sringeri Sharada Peetam, a sanyasi of the highest Paramahamsa order, is arguably the foremost scholar today of... Read more »

The Fasting of Ramadan

Fasting in Arabic is called, “Sawm”, which literally means ‘to be at rest’. Fasting in Ramadan develops in a person the real spirit of social belonging, of unity and... Read more »

His Holiness, Pujyashree Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swami, Peetathipathi, Kanchi Kamakoti Peetam

At a time when Hindu Dharma was going through terrible existential challenges, Pujyashree Chandrashekarendra Saraswati Shankaracharya Swami (Maha Periava), Peetathipathi of the Kanchi Kamakoti Peetam, handpicked a boy as... Read more »